Обслужващо дружество

Законовата уредба, уреждаща секюритизацията на недвижими имоти посредством дружествата със специална инвестиционна цел, предвижда разделение на функциите в този процес между специализирани институции – обслужващи дружества, банка депозитар, оценители на недвижими имоти и др.

Съгласно ЗАДСИЦ, дейността на Агро Финанс АДСИЦ се осъществява чрез договори със специализирани търговски дружества (обслужващи дружества). Обслужващото дружество на Агро Финанс АДСИЦ е Агро Финанс Консулт ЕООД. Обслужващото дружество подпомага дейността на Агро Финанс АДСИЦ посредством:

  • Изготвяне на проучвания и анализи, прогнози и оценки за състоянието на пазара на недвижими имоти в страната и предложения за покупка на право на собственост върху земеделски земи.
  • Анализ на състоянието на недвижимите имоти, които Агро Финанс АДСИЦ притежава или възнамерява да придобие и изготвяне на стратегия за последващо управление или разпореждане с тези имоти.
  • Изготвяне на предложения и промени в инвестиционните цели и ограниченията в инвестиционната дейност и/или вида на недвижимите имоти за секюритизация
  • Изготвяне на анализи, прогнози и оценки за състоянието на пазара на финансов ресурс и предложения относно конкретна форма на финансиране на дейността на АДСИЦ
  • Изготвяне на анализи и предложения относно промени и замени в източниците на финансиране на дейността на АДСИЦ

При изпълнение на дейностите и услугите като обслужващо дружество на Агро Финанс АДСИЦ, Агро Финанс Консулт ЕООД използва специалисти в областта на сделките с поземлени имоти, включващи придобиване, продажба и отдаване под наем, както и на експерти в счетоводното и правно обслужване. Организационната структура на дружеството включва финансово-счетоводен отдел, юридически отдел, ескпертни екипи за работа по отделните проекти и отдел за анализ на пазара на земеделска земя.

agrofinance logo