Инвестиции

Агро Финанс АДСИЦ следва активна инвестиционна политика и съгласно своя Устав може да инвестира в следните видове поземлени имоти, намиращи се на територията на РБългария:

  • поземлени имоти в земеделски територии – обработваеми земи (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други) и необработваеми земи
  • поземлени имоти в горски територии – гори и горски земи
  • поземлени имоти в урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), предназначени за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции

Дружеството може да придобива и новоизграждащи се и завършени сгради – жилищни, индустриални, стопански, както и части от такива сгради.

Инвестиционни критерии за избор на недвижими имоти

Агро Финанс АДСИЦ детайлно проучва недвижимите имоти, които притежава или възнамерява да придобие, съобразявайки се със състоянието и прогнозите за развитието на пазара на недвижими имоти в страната. Дружеството формира конкретна стратегия за придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти, като се ръководи от общите изисквания и ограничения, установени в ЗДСИЦ, и съобразявайки се със следните инвестиционни критерии:

  • Цената на придобиване е определящ критерий. Тя трябва да бъде в рамките на преобладаващите за дадена категория земи пазарни цени или по-ниска. Към 31 март 2021 г. средната цена на придобитите от Агро Финанс АДСИЦ земеделски земи, с включени разходи, е 317,62 лева за декар.
  • Географското разположение е от значение с оглед на избор на парцели от подходящи региони, в които почвата има качества за земеделска обработка.
  • Обработваемостта на земеделската земя – приоритетни са парцелите с възможност за окрупняване. Парцелите с по-голяма площ предлагат възможности за по-ефективна обработка на земята и са предпочитани от арендаторите. Затова Агро Финанс АДСИЦ се стреми да включва в портфейла си от земи денивелирани парцели с площ над 10 дка, с поливност, отстояние от пътя и наличие на допълнителни ограничения за ползване на имота - електропровод, водопровод, газопровод и вододайна зона.

Дейност и резултати

agrofinance logo