Проспекти

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на „Агро Финанс” АДСИЦ
ISIN код: BG2100014112

Проспект за първоначално увеличение на капитала:

Проспект за второ увеличение на капитала:

Проспект за трето увеличение на капитала:

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на „Агро Финанс” АДСИЦ

agrofinance logo