Проспекти и предложения

Уведомление по чл.149, ал.2 от ЗППЦК от страна на Агрион Инвест АД

Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал.5 от ЗППЦК, във връзка с чл.16а от ЗДСИЦ при условията на търгово предлагане по чл. 149 б от ЗППЦК на останалите акционери на Агро Финанс АДСИЦ.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на „Агро Финанс” АДСИЦ
ISIN код: BG2100014112

Проспект за първоначално увеличение на капитала:

Проспект за второ увеличение на капитала:

Проспект за трето увеличение на капитала:

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на „Агро Финанс” АДСИЦ

agrofinance logo