Управление

Агро Финанс е акционерно дружество със специална инвестиционна цел с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в следния състав:

  • Светла Боянова – Председател
  • Йорданка Гълъбова – Заместник-председател
  • Стоян Коев – Изпълнителен директор на Агро Финанс АДСИЦ

Акционерна структура на капитала

Основен капитал 32 219 708 лева.

agrofinance logo