Представяне

Агро Финанс АД е публично акционерно дружество, учредено на 31.01.2006г. като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране* на недвижими имоти. С Решение № 166-ДСИЦ от 01.04.2021г. на Комисията за финансов надзор лицензът на дружеството е отнет поради взето решение от ОСА, проведено на 25.11.2020г., за връщането му. Дружеството продължава да действа като публично акционерно дружество, вписано в регистъра по чл. 30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор. Дружеството е специализирано в инвестиции в земеделска земя. Основната му дейност се състои в изкупуване на парцели качествени обработваеми земи, раздробени след реституцията на малки парцели с множество собственици, и обединяването им в големи масиви на пазарен принцип т.нар. комасация. Комасираните масиви, които предлагат възможност за по-ефективна експлоатация в сравнение с малките единични парцели, впоследствие дружеството отдава под аренда за обработка на земеделски производители или кооперации.

Инвестиционни цели

Агро Финанс АД инвестира в недвижими имоти. Основната инвестиционна цел на Агро Финанс АД е нарастване стойността на инвестициите и получаване на текущ доход при контролиране на риска, включително и чрез диверсификация на портфейла от недвижими имоти.

Основни инвестиционни цели:

  • запазване и нарастване пазарната цена на акциите, издадени от Дружеството, чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска;
  • осигуряване на текущ доход на акционерите под формата на паричен дивидент;
  • реализация на печалба от ръста в стойността на недвижимите имоти, при тяхната продажба;
  • осигуряване на ликвидност на инвестицията на акционерите чрез приемане на акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар.

Професионализмът на експертите от Агро Финанс АД, както и познаването и следенето на тенденциите на пазара на земеделска земя в България са фактори, гарантиращи покупката на качествени парцели земеделска земя, които в бъдеще се очаква да повишат своята стойност и да носят стабилни приходи на Фонда от отдаването й под аренда.

agrofinance logo