Дейност и резултати

Карта на земеделската земя в портфейла на дружеството по области на страната към 30.06.2022 г.

 

Към 30.06.2022 г. Агро Финанс АД притежава качествени земеделски парцели с обща площ 137 912 декара. Инвестираните средства от дружеството са в размер на 43,832 млн. лева. Средната инвестиционна цена на портфейла, с включени разходи, е 317,82 лева на декар.

Структура на портфейла от земеделски имоти по райони към 30.06.2022 г.

Обща площ в декари

Дял от общия обем придобита земя

Агро Финанс” АД приоритетно инвестира в земеделски имоти от първа до шеста категория, които заемат 96.87% от инвестиционния портфейл.

Структура на портфейла от земеделски имоти по категории към 30.06.2022 г.

Обща площ в декари

Дял от общия обем придобита земя

Категории земеделски земи в България

Категории земеделски земи в България

Легенда:

  1. Много добри земи - с бонитет* над 80 бала - I и II категория
  2. Добри земи - с бонитет от 60 до 80 бала - III и IV кагегория
  3. Средни земи - с бонитет от 40 до 60 бала - V и VI категория
  4. Лоши земи - с бонитет от 20 до 40 бала - VII и VIII категория
  5. Непригодни земи - с бонитет от 0 до 20 бала - IX и X категория
  6. Горски фонд

* Бонитет е показател за производителността на насаждение. Най-високопроизводителните са насажденията от I бонитет, а най-нископроизводителните - от V бонитет

agrofinance logo