Проспекти и предложения

Резултат от търгово предложение от "Агрион инвест" АД за закупуване на акции на "Агро Финанс" АД

Уведомление за търгово предложение на Агрион Инвест АД

Становище на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД по внесеното от "Агрион инвест" АД коригирано търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АД

Уведомление за постъпило коригирано търгово предложение от "Агрион инвест" АД за закупуване на акциите на останалите акционери на "Агро Финанс" АД

Становище на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД по внесеното от "Агрион инвест" АД коригирано търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АД

Уведомление за постъпило коригирано търгово предложение от "Агрион инвест" АД за закупуване на акциите на останалите акционери на "Агро Финанс" АД

Уведомление за направено търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на "Агро Финанс" АД

Уведомление по чл.149, ал.2 от ЗППЦК от страна на Агрион Инвест АД

Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал.5 от ЗППЦК, във връзка с чл.16а от ЗДСИЦ при условията на търгово предлагане по чл. 149 б от ЗППЦК на останалите акционери на Агро Финанс АДСИЦ.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на „Агро Финанс” АДСИЦ
ISIN код: BG2100014112

Проспект за първоначално увеличение на капитала:

Проспект за второ увеличение на капитала:

Проспект за трето увеличение на капитала:

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на облигации на „Агро Финанс” АДСИЦ

agrofinance logo