Оценители

Агро Финанс АДСИЦ възлага на независими експерти (оценители) оценяването на секюритизираните имоти преди тяхното придобиване, както и в края на всяка финансова година и при определена промяна на индекса на инфлацията в страната или на индекса на цените на недвижимите имоти.

Оценител на недвижимите имоти на Агро Финанс АДСИЦ е фирма Брайт Консулт ООД с предмет на дейност консултантска, одиторска, мениджърска, експертна и бизнес-оценителска дейност.

Оценителят има сключени договори за представителство в повечето от големите градове в България – София, Пловдив, Варна, Русе, Разград, Ямбол, Бургас, Сливен, Плевен, Свищов и др.

Експертите по оценяване на Брайт консулт ООД притежават сертификати за оценители, издадени от Камарата на независимите оценители в България, съгласно Закона за независимите оценители. Представителите на Брайт Консулт в страната работят съгласно фирмените стандарти и приетия от оценителя етичен кодекс.

agrofinance logo