Банка депозитар

Банка депозитар на Агро Финанс АДСИЦ е Обединена Българска Банка, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. Света София 5

Функциите на банката-депозитар са:

  • съхранение на парични средства и ценни книжа;
  • откриване на набирателна сметка при увеличение на капитала на Дружеството
  • извършване на плащания от името и за сметка на Дружеството
  • осигуряване използването на приходите на Дружеството съобразно законовата уредба
agrofinance logo